พญ.จินิส สีห์รา

รายละเอียด

TIMETABLE
Speciality จิตแพทย์เชี่ยวชาญด้าน CBT ดูแลเด็กและวัยรุ่น
Degrees แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Office ชั้น 2
Gender ผู้หญิง

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลDOCTOR

รายละเอียด

วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลHEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) วิชาเอกจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลHEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

Contact