พญ.ศุภรา เชาว์ปรีชา

รายละเอียด

TIMETABLE
Speciality จิตแพทย์เชี่ยวชาญด้าน CBT ดูแลเด็กหรือวัยรุ่น
Degrees Certificate in Cognitive Behavior Therapy, Beck Institute, USA.
Office ชั้น 2
Gender ผู้หญิง

ประวัติการศึกษา

Certificate in Cognitive Behavior Therapy, Beck Institute, USA.HEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

ปริญญาโท Master of Science (MSc.) in Child and Adolescent Mental Health, King's College London, United Kingdom.DOCTOR

รายละเอียด

วุฒิบัติเฉพาะทาง (ว.ว.) สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น แพทยสภา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)INTERN

รายละเอียด

ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลINTERN

รายละเอียด

ประวัติการทำงาน

อดีต Beck Supervisor, Beck Institute, PA, USA.HEAD OF THE DEPARTMENT

รายละเอียด

ที่ปรึกษาศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณDOCTOR

รายละเอียด

อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้าน CBT ให้กับหลายสถาบันภายในประเทศINTERN

รายละเอียด

Contact